Για την πραγματοποίηση συνεδριών ομαδικής συμβουλευτικής, συμφωνούνται μεταξύ του/της συμβούλου και του/της συμβουλευόμενου/ης μέλους της ομάδας τα παρακάτω:

 1. Ο χώρος που διεξάγονται οι συνεδρίες είναι το γραφείο που χρησιμοποιείται από το ΚεΣυΨΥ του ΕΑΠ (Αθήνα ή Πάτρα). Συνεδρίες εκτός του γραφείου δεν πραγματοποιούνται. Ο χώρος των συνεδριών είναι σταθερός, έτσι ώστε τα μέλη των ομάδων να αισθάνονται οικειότητα και ασφάλεια.
 2.  Ο χρόνος (ημέρα και ώρα) που ορίζονται οι συναντήσεις της ομάδας είναι συγκεκριμένος και αποφασίζεται από τον/την συντονιστή/συντονίστριά της, ενώ τα μέλη ενημερώνονται σχετικά με αυτόν πριν από την πρώτη συνάντηση της ομάδας. Η συμμετοχή των μελών σε αυτήν, υπονοεί την συμφωνία τους ως προς την παρουσία τους, την προκαθορισμένη ημέρα και ώρα.
 3. Η συχνότητα των ομαδικών συνεδριών στο ΚεΣυΨΥ ορίζεται κατά κανόνα σε μια φορά την εβδομάδα.
 4. Η διάρκεια της ομαδικής συνεδρίας ορίζεται στα 90 λεπτά. Ο αριθμός των ομαδικών συνεδριών στο ΚεΣυΨΥ δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 10 ανά ομάδα συμβουλευτικής, λόγω της φύσης της υπηρεσίας (συμβουλευτικό και όχι ψυχοθεραπευτικό πλαίσιο) και του όγκου των αιτημάτων που λαμβάνει.
 5.  Απουσίες από τις ομαδικές συνεδρίες επιτρέπονται μόνο για πολύ σοβαρούς λόγους, και αναμένεται να ενημερώνετε σχετικά το συντονιστή/τη συντονίστρια της ομάδας, τουλάχιστον 24 ώρες πριν.
 6. Ο χρόνος των συνεδριών δεν παρατείνεται, αν καθυστερήσει λόγω υπαιτιότητας των μελών της η έναρξή της.
 7. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας απαγορεύεται το κάπνισμα, το φαγητό και η χρήση κινητού τηλεφώνου, εκτός κι αν υφίσταται σοβαρός λόγος, για τον οποίο χρειάζεται να έχετε το τηλέφωνό σας ανοιχτό. Εάν συμβαίνει κάτι τέτοιο, οφείλετε να ενημερώνετε τον/την σύμβουλο από την αρχή της συνεδρίας.
 8.  Η συμμετοχή σε ομαδικές συνεδρίες δεν πραγματοποιείται υπό την επήρεια τοξικών ουσιών ή αλκοόλ.
 9. Οι συνεδρίες διέπονται από τους κανόνες δεοντολογίας που ισχύουν στις δομές ψυχικής υγείας (π.χ. απόρρητο των πληροφοριών που παρέχονται, ανωνυμία του/της συμβουλευόμενου/ης). Η μόνη περίπτωση άρσης του απορρήτου είναι εάν ο/η σύμβουλος κρίνει πως υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή ή τη σωματική ακεραιότητα του/της συμβουλευόμενου/ης ή άλλου προσώπου. Η ομάδα ενημερώνεται για την άρση του απορρήτου. Με τον ίδιο τρόπο δεσμεύονται και τα μέλη της ομάδας (α) ότι δεν θα συμμετάσχουν σε ομάδα της οποίας μέλος/η γνωρίζουν από πριν, (β) ότι δεν θα κοινοποιούν οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία άλλου μέλους έρθει σε γνώση τους, κατά τη διάρκεια της ομαδικής συμβουλευτικής, που να αφορά είτε το ίδιο το πρόσωπο, είτε άλλο πρόσωπο που το ίδιο έχει αναφέρει, και (γ) ότι δεν θα αναπτύξουν προσωπική ή σεξουαλική σχέση με άλλο μέλος/άλλα μέλη της ομάδας, καθ’ όλη τη διάρκεια σύστασής της.
 10. Η κατά οποιονδήποτε τρόπο εγγραφή μέρους ή ολόκληρης της συνεδρίας (βίντεο, εικόνα ή ηχητική) δεν επιτρέπεται. Ο όρος αποσκοπεί στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και του απορρήτου που διέπει την παροχή ψυχολογικών υπηρεσιών.
 11. Η συνέπεια τήρησης των παραπάνω όρων από καθένα από τα μέλη συμβάλλει σημαντικά στην επιτυχία της ομαδικής συμβουλευτικής διαδικασίας, για όλα τα μέλη της ομάδας.
 12. Παρέκκλιση από τους όρους που προαναφέρθηκαν από ένα ή περισσότερα μέλη της ομάδας, δίνει τη δυνατότητα στον/στην σύμβουλο να προχωρήσει σε άμεση διακοπή της συμμετοχής τους στην ομάδα.