Το ΚεΣυΨΥ αποτελεί σημείο αναφοράς τόσο για τους φοιτητές, όσο και για το διοικητικό προσωπικό του ΕΑΠ. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες αφορούν σε:

Ατομική συμβουλευτική, η οποία μπορεί να πραγματοποιείται είτε δια ζώσης (δηλ. στα γραφεία του ΕΑΠ σε Αθήνα και Πάτρα), είτε μέσω τηλεδιάσκεψης. Η ατομική συμβουλευτική πραγματοποιείται συνήθως σε συνεδρίες των 50 λεπτών, και σε έκταση έως 6 συνεδρίες, που πραγματοποιούνται ανά μια ή δυο εβδομάδες. Ως στόχο έχει να παρέχει συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη στο συμβουλευόμενο, για οποιοδήποτε πρόβλημα τον απασχολεί, σε προσωπικό, επαγγελματικό, ακαδημαϊκό ή κοινωνικό επίπεδο.

Συμβουλευτική σε ομάδα (group counselling), με βάση τις ανάγκες και τα αιτήματα που προκύπτουν από τους ενδιαφερόμενους. Οι ομάδες συστήνονται αφότου ικανός αριθμός ενδιαφερομένων έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για συμμετοχή σε αυτές, και διαρκούν μιάμιση ώρα κάθε φορά, για 7 έως 10 συναντήσεις.

Υπηρεσίες τηλεσυμβουλευτικής, στις οποίες ο ενδιαφερόμενος απευθύνει ηλεκτρονικό μήνυμα για ένα συγκεκριμένο θέμα που τον απασχολεί στον/στην σύμβουλο και λαμβάνει απάντηση επί του συγκεκριμένου θέματος. Η τηλεσυμβουλευτική δεν μπορεί να έχει διάρκεια παραπάνω από μία ανταλλαγή μηνυμάτων, ενώ οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες καλούνται να επικοινωνήσουν ζητώντας συνάντηση δια ζώσης ή μέσω τηλεδιάσκεψης με έναν/μία από τους/τις συμβούλους του ΚεΣυΨΥ.

Όλες οι συμβουλευτικές υπηρεσίες του ΚΕΣΥΨΥ παρέχονται δωρεάν στους φοιτητές, το διοικητικό και το εκπαιδευτικό προσωπικό του ΕΑΠ.

Μπορείτε να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά την αίτηση για το κλείσιμο συνάντησης με τον/την σύμβουλο του ΚεΣυΨΥ, είτε από κοντά, στην Πάτρα και στην Αθήνα, είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, και να συζητήσετε αυτό που σας απασχολεί, εκφράζοντας τις ανησυχίες σας. Ο/Η σύμβουλος θα σας μιλήσει για τη συμβουλευτική διαδικασία και το τι πρόκειται να ακολουθήσει. Αποτελεί δική σας απόφαση το αν θα συνεχίσετε σε επόμενες συνεδρίες ή όχι. Εναλλακτικά, μπορείτε να στείλετε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα ζητώντας πληροφορίες για την προτεινόμενη διαδικασία, αναφορικά με το δικό σας αίτημα.

Τα ραντεβού για συνεδρίες κλείνονται αποκλειστικά μέσω της συμπλήρωσης της αίτησης συμμετοχής συμβουλευτικής. Δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν συνεδρίες χωρίς να έχει προηγηθεί κλείσιμο ραντεβού. Αναφορικά με τις αναβολές και τις ακυρώσεις, παρακαλούμε θερμά να πραγματοποιούνται τουλάχιστον 24 ώρες νωρίτερα, με αποστολή e-mail σε απάντηση στο μήνυμα επιβεβαίωσης που έχετε λάβει, ώστε ο χρόνος αυτός να αξιοποιείται από άλλα άτομα που έχουν ανάγκη χρήσης των υπηρεσιών του ΚεΣυΨΥ.

Κάθε μέλος του προσωπικού του ΚεΣυΨΥ του ΕΑΠ είναι αδειούχος ψυχολόγος, που δεσμεύεται από τον κώδικα δεοντολογίας του επαγγέλματος ώστε να σέβεται την αρχή της εχεμύθειας και της εμπιστευτικότητας. Αυτό σημαίνει ότι οι πληροφορίες που προκύπτουν αναφορικά με τον εκάστοτε συμβουλευόμενο, δεν αποκαλύπτονται από το προσωπικό του ΚεΣυΨΥ του ΕΑΠ σε οποιονδήποτε άλλο, εντός ή εκτός ΕΑΠ, με εξαίρεση τους ειδικούς επόπτες τους, οι οποίοι είναι και οι ίδιοι επαγγελματίες ψυχικής υγείας, που δεσμεύονται από τους ίδιους κανόνες τήρησης της εμπιστευτικότητας. Οι μόνοι λόγοι άρσης του απορρήτου σε μια συμβουλευτική διαδικασία, σύμφωνα και με τα νομίμως προβλεπόμενα, ανάγονται στο ενδεχόμενο απειλής της σωματικής ακεραιότητας του ίδιου του συμβουλευόμενου ή οποιουδήποτε τρίτου. Στη συμβουλευτική σε ομάδα, τα μέλη των ομάδων δεσμεύονται πριν την έναρξη της ομάδας ότι δεν γνωρίζονται με κάποιο/α άλλο/α μέλη (διαφορετικά καλούνται να συμμετάσχουν σε άλλη ομάδα), ότι δεν θα συνάψουν προσωπική ή σεξουαλική σχέση με άλλο μέλος της όσο η ομάδα διαρκεί, και ότι θα τηρήσουν απόλυτη εχεμύθεια σχετικά με όσα αναφέρονται από τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας για τους εαυτούς τους, καθώς και για άλλα πρόσωπα του περιβάλλοντός τους, στα οποία ενδέχεται να αναφερθούν.

Κατά γενική αρχή, λόγω της φύσης της υποστηρικτικής διαδικασίας που έχει τη δυνατότητα να προσφέρει το ΚεΣυΨΥ, οι ατομικές συνεδρίες που μπορεί να παράσχει στον εκάστοτε συμβουλευόμενο ανέρχονται στις  6 (έξι). Αναφορικά με τις ομαδικές συνεδρίες, ο αριθμός συναντήσεων της κάθε ομάδας δεν ξεπερνά τις 10.

Η συνεδρία μέσω τηλεδιάσκεψης ακολουθεί επακριβώς την ίδια μορφή και μεθοδολογία με την δια ζώσης ατομική συμβουλευτική συνεδρία. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση συνεδρίας μέσω τηλεδιάσκεψης είναι η αποδοχή των όρων διεξαγωγής συνεδριών, οι οποίοι ανακοινώνονται στον/την ενδιαφερόμενο/η πριν την πρώτη συνεδρία, και η συμπλήρωση του ατομικού ιστορικού ηλεκτρονικά, κατ#8217;αναλογία του πρωτοκόλλου που τηρείται και για τις διά ζώσης υπηρεσίες (ατομικές ή ομαδικές).

Τα εργαλεία αυτοβοήθειας αποτελούν ένα χώρο στην ιστοσελίδα του ΚεΣυΨΥ που στόχο έχει να φέρει τον χρήστη της ιστοσελίδας πιο κοντά στην αντιμετώπιση του ζητήματος που αντιμετωπίζει. Τα εργαλεία αυτοβοήθειας διακρίνονται σε ερωτηματολόγια συμπτωμάτων/καταστάσεων, που στόχο έχουν να βοηθήσουν το άτομο να αντιληφθεί την ένταση, τη διάρκεια και το βαθμό που βιώνει ένα ψυχολογικό πρόβλημα, ενώ προτείνονται βιβλία και σύντομα βίντεο που θα το βοηθήσουν να κατανοήσει, να αυτοβοηθηθεί και πιθανά να ανακουφιστεί από αυτό. Ακόμη, δίνονται οδηγίες σχετικά με το αποτελεσματικό διάβασμα, καθώς και διατίθενται ηχογραφημένες ασκήσεις χαλάρωσης. Το άτομο μπορεί έπειτα να αποφασίσει εάν χρειάζεται περαιτέρω βοήθεια μέσω ατομικής ή ομαδικής συμβουλευτικής, ή εάν η αυτοβοήθεια επαρκεί για την αντιμετώπιση των θεμάτων που το απασχολούν. Ακόμη, τα εργαλεία αυτοβοήθειας μπορούν να καθοδηγήσουν καλύτερα και την ίδια την συμβουλευτική διαδικασία, όταν το άτομο έχει αξιολογήσει ήδη το είδος και τη συχνότητα των συμπτωμάτων του, πριν ζητήσει ατομική η ομαδική συνεδρία. Αυτός είναι και ο λόγος που παρακινούμε τους χρήστες των υπηρεσιών του ΚεΣυΨΥ να χρησιμοποιούν τα εργαλεία, προκειμένου να ενημερώνουν πιο αποτελεσματικά και διεξοδικά τον/την σύμβουλο του ΚεΣυΨΥ σχετικά με το πρόβλημά τους, κατά την αρχική συνεδρία εκτίμησης.