Κάθε μέλος του προσωπικού του Κέντρου Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου αναμένεται να λειτουργεί μέσα σε ένα πλαίσιο επαγγελματικής δεοντολογίας που σέβεται την αρχή της εχεμύθειας και της εμπιστευτικότητας στην συμβουλευτική σχέση. Οι πληροφορίες που προκύπτουν αναφορικά με τον εκάστοτε συμβουλευόμενο δεν αποκαλύπτονται από το προσωπικό του ΚεΣυΨΥ του ΕΑΠ σε οποιονδήποτε άλλο, εντός ή εκτός ΕΑΠ, με εξαίρεση τους κλινικούς επόπτες τους, οι οποίοι είναι και οι ίδιοι επαγγελματίες που δεσμεύονται από τους ίδιους κανόνες τήρησης της εμπιστευτικότητας. Οι μόνες σημειώσεις που τηρούνται ως προς τις συνεδρίες που πραγματοποιούνται είναι σε ηλεκτρονική μορφή (οι υπόλοιπες καταστρέφονται με ασφάλεια), και οι συνεργάτες του ΚεΣΥΨΥ είναι υπεύθυνοι για την ασφαλή τήρησή τους σε προστατευόμενους από κωδικό υπολογιστές ή μέσα αποθήκευσης.

Οι μόνοι λόγοι που επιτρέπουν άρση του εν λόγω απορρήτου, ανάγονται στο ενδεχόμενο απειλής της σωματικής ακεραιότητας του ίδιου του συμβουλευόμενου ή τρίτου προσώπου.

Οι συνεργάτες του ΚεΣυΨΥ είναι ψυχολόγοι με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για την ελληνική επικράτεια και έχουν δεσμευτεί να τηρούν τη σημαντική υποχρέωση για τη διασφάλιση των πληροφοριών στις ατομικές και ομαδικές συνεδρίες, σύμφωνα με την αρχή της εχεμύθειας και της εμπιστευτικότητας που τους δεσμεύει επαγγελματικά, βάσει και των αρχών δεοντολογίας των ελληνικών επαγγελματικών ενώσεων ψυχολόγων.

Σε περίπτωση που γνωρίζετε με σιγουριά ότι κάποιος σύμβουλος του ΚεΣυΨΥ έχει παραβιάσει το απόρρητο των συνεδριών χωρίς να συντρέχει κάποιος από τους παραπάνω λόγους, παρακαλείσθε να ενημερώσετε άμεσα τη διεύθυνση του ΚεΣυΨΥ.