Οι ομάδες συμβουλευτικής (group counselling) που προσφέρει το ΚεΣυΨΥ του ΕΑΠ δημιουργούνται με βάση τις ανάγκες και τα αιτήματα που προκύπτουν από τους ενδιαφερόμενους. Οι θεματικές που επεξεργάζονται συχνά αφορούν θέματα όπως άγχος, φοβίες, θλίψη, αίσθημα μοναξιάς, ανασφάλεια, κοινωνικός αποκλεισμός, δυσλειτουργικές διαπροσωπικές σχέσεις, έλλειψη επικοινωνίας, επαγγελματικά προβλήματα, επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης κ.α.

Μέσω της δυναμικής της ομάδας, έτσι όπως εκφράζεται μέσα από την αλληλεπίδραση των μελών της, δημιουργείται μια αυθεντική ανθρώπινη εμπειρία επικοινωνίας. Διαμέσου αυτής το κάθε μέλος μαθαίνει να επικοινωνεί αποτελεσματικότερα με τον εαυτό του, αλλά και με τους γύρω του. Με την καθοδήγηση του/των συντονιστή/ών της ομάδας, τα μέλη βλέπουν δικά τους προβλήματα να εκφράζονται και από άλλα μέλη, το πρόβλημά τους «καθρεφτίζεται» από κάποιον άλλο, κι έτσι προσεγγίζουν την αυτογνωσία, την προσωπική ωρίμανση και την αυτοβελτίωση. Ο απώτερος σκοπός των ομάδων συμβουλευτικής είναι τα μέλη τους να ανακαλύψουν και να υιοθετήσουν πιο λειτουργικούς και αποτελεσματικούς τρόπους και συμπεριφορές διαχείρισης και βίωσης των σχέσεων, των καταστάσεων και των συναισθημάτων στην καθημερινή τους ζωή, σε προσωπικό, διαπροσωπικό, επαγγελματικό, κοινωνικό ή ακαδημαϊκό επίπεδο.

Συνήθως οι ομάδες συμβουλευτικής αποτελούνται από 4 έως 8 άτομα. Πραγματοποιούνται με συχνότητα εβδομαδιαία, για 7-10 συναντήσεις διάρκειας 90’. Στη συμβουλευτική σε ομάδα, τα μέλη των ομάδων δεσμεύονται πριν την έναρξη της ομάδας ότι δεν γνωρίζονταν από πριν (διαφορετικά καλούνται να συμμετάσχουν σε άλλη ομάδα), ότι δεν θα συνάψουν προσωπικές ή σεξουαλικές σχέσεις με άλλο μέλος της όσο διαρκεί η ομάδα, και ότι θα τηρήσουν απόλυτη εχεμύθεια σχετικά με όσα αναφέρονται από τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, τόσο για τα ίδια όσο και για άλλα πρόσωπα του περιβάλλοντός τους, στα οποία ενδέχεται να αναφερθούν μέσα στις συνεδρίες. Περισσότερες πληροφορίες για την οριοθέτηση της σχέσης συμβούλου-συμβουλευόμενου αλλά και μεταξύ των μελών της ομάδας παρέχονται στους όρους διεξαγωγής ομαδικής συμβουλευτικής .

Για να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για συμμετοχή σε ομαδικές συνεδρίες συμβουλευτικής, παρακαλούμε συμπληρώστε το σχετικό ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης.