Τον Ιανουάριο του 2012, η Κοσμητεία της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών εισηγήθηκε στην Διοικούσα Επιτροπή του ΕΑΠ τη διεξαγωγή έρευνας, προκειμένου να εκτιμηθούν οι απόψεις και οι ανάγκες των φοιτητών/ριών του για την ενδεχόμενη σύσταση μιας υπηρεσίας παροχής ψυχολογικής συμβουλευτικής. Η υπηρεσία θα είχε ως στόχο την αντιμετώπιση προσωπικών ζητημάτων-προβλημάτων, τα οποία δυσχεραίνουν την ομαλή πορεία των σπουδών τους και την εν γένει λειτουργικότητά τους στην προσωπική, οικογενειακή, και επαγγελματική τους ζωή.

Η έρευνα αυτή διεξήχθη την Άνοιξη του 2013, με χρήση ερωτηματολογίου το οποίο περιελάμβανε ορισμένες κλίμακες για την εκτίμηση ψυχοπιεστικών παραγόντων/καταστάσεων, παρελθούσας εμπειρίας από κάποια υπηρεσία/δομή ψυχικής υγείας, αντιλήψεων και προθέσεων για αναζήτηση βοήθειας και χρήσης υπηρεσιών ψυχολογικής συμβουλευτικής. Το ερωτηματολόγιο απαντήθηκε από τυχαίο και αντιπροσωπευτικό δείγμα (με χρήση στρωματοποιημένης τυχαίας δειγματοληψίας) 765 προ- και μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών, από όλες τις Σχολές του ΕΑΠ και στο σύνολο των πόλεων διεξαγωγής ΟΣΣ (βλ. «Ερευνητική δραστηριότητα»). Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε, μεταξύ πολλών άλλων ενδιαφερόντων αποτελεσμάτων, ότι η συντριπτική πλειονότητα των φοιτητών/τριών θεωρούσαν χρήσιμη ή απαραίτητη την δημιουργία ενός Κέντρου Ψυχολογικής Συμβουλευτικής & Στήριξης Φοιτητών από το ΕΑΠ, ενώ οι συμμετέχοντες/ουσες διάκεινται θετικά στην αναζήτηση ψυχολογικής βοήθειας/υποστήριξης από κάποιον ειδικό εάν την χρειαστούν.

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, η 235η (26-8-2013) Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΑΠ ομόφωνα ενέκρινε τη σύσταση του Κέντρου Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης.

Βασικός στόχος του ΚεΣυΨΥ είναι να παρέχει δωρεάν υπηρεσίες ενημέρωσης, στήριξης και ψυχολογικής συμβουλευτικής σε όλα τα μέλη της κοινότητας του ΕΑΠ (φοιτητές/ριες, διδάσκοντες/ουσες, διοικητικό προσωπικό) που αντιμετωπίζουν περιστασιακές δυσκολίες σε αναπτυξιακά, προσωπικά και εκπαιδευτικά ζητήματα, όπως εκδηλώσεις άγχους και στρες (π.χ. μειωμένη απόδοση, έλλειψη ενδιαφέροντος, σωματικές εκδηλώσεις με ψυχολογικά αίτια, προβλήματα απομόνωσης), δυσκολίες προσαρμογής στις συνθήκες σπουδών, προβλήματα ή δυσκολίες στις σχέσεις (π.χ. με φίλους/ες, συμφοιτητές/τριες, οικογένεια, σύντροφο), ψυχοσωματικά προβλήματα, προβλήματα διαχείρισης χρόνου, λήψης αποφάσεων, αδυναμίας συγκέντρωσης, μειωμένης απόδοσης, έλλειψης ενδιαφέροντος κ.α.

Επίσης, μεταξύ των στόχων του ΚεΣυΨΥ είναι να συμβάλλει στον τομέα της πληροφόρησης σε θέματα ψυχικής υγείας και συμβουλευτικής, να επικουρεί το έργο του ΕΑΠ και να υποστηρίζει τις σπουδές φοιτητών/τριών με αναπηρία, και να διενεργεί μελέτες γύρω από ποικίλα θέματα που τα αφορούν σε διάφορες εκφάνσεις της ζωής των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας του ΕΑΠ (όπως, ψυχικής υγείας, εργασιακά, κοινωνικά κ.λπ.). Απώτερος στόχος του ΚεΣυΨΥ είναι να συμβάλλει αποτελεσματικά στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των αποδεκτών των υπηρεσιών του.